Algemene voorwaarden

De overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand door het door het reserveren van een les bij Belinde’s Pilates.
 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
 • Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten voor de les aan de docent te melden. Deelname is alleen mogelijk indien je gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met je huisarts en/of fysiotherapeut.
 • Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
 

Lidmaatschap en Betaling

 • Een lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Belinde’s Pilates het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de deelnemer heeft ontvangen.
 • Bij niet of niet tijdige betaling heeft Belinde’s Pilates het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.
 • Restitutie van het lesgeld is mogelijk in geval van verhuizing van Belinde’s Pilates.
 • Voor de lessen bij Belinde’s Pilates kan vooraf een reservering worden gemaakt via de website. Een gereserveerde les kan tot 24 uur voor aanvang van de les online worden geannuleerd.
 • Annuleringen die korter dan 24 uur voor aanvang van de les gedaan worden zullen volledig in rekening worden gebracht.

Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels:

 • Lessen kunnen online via het Pay n Plan reserveringssysteem geboekt worden, dus niet telefonisch of per e-mail.
 • Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en kunnen we de les aan een ander geven.
 • Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat kosteloos tot 8 uur voor aanvang van de les door in je account de betreffende les te cancelen.
 • Annuleren van de les kan alleen via het Pay n Plan systeem en niet via telefoon of e-mail, tenzij anders is afgesproken.

Uitsluiting

 • Belinde’s Pilates heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 • Belinde’s Pilates heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden aan de deelnemer te weigeren.

Gemiste Lessen

 • Bij ziekte of andere duidelijke reden kunt u contact opnemen met Belinde’s Pilates zodat eventueel een betalingsregeling getroffen kan worden.

Annulering door Belinde’s Pilates

 • Belinde’s Pilates heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.
 • Belinde’s Pilates heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren.

Wijzigingen

 • Belinde’s Pilates behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. Je wordt via de website van wijzigingen op de hoogte gehouden

Gedragscode en waarschuwing

 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Belinde’s Pilates.
 • Draag geen buitenschoenen in het lesgedeelte.
 • Zorg dat je schoon en fris mee doet aan de les.
 • Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere cursisten wordt iedereen verzocht geen parfum of andere geuren te dragen.
 • Draag schone kleren waar je makkelijk in kan bewegen.
 • Belinde’s Pilates biedt matten en andere materialen aan. Deze na gebruik graag schoonmaken.
 • Men kan geen aanspraak maken op een speciale plek in de ruimte tijdens de les.
 • Blijf om iedereen optimale aandacht, rust en concentratie te gunnen, gefocust tijdens de les.
 • De fysieke en mentale integriteit van alle cursisten dient altijd gerespecteerd te worden.
 • Belinde’s Pilates behoudt zich het recht om diegene die niet aan bovenstaande afspraken voldoet of anderszins de rust verstoord de toegang tot de les te weigeren zonder terugbetaling.

Persoonsgegevens

 • Belinde’s Pilates verzamelt persoonsgegevens van de cursisten voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Belinde’s Pilates gaat zorgvuldig met deze verzameling persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG).
 • Belinde’s Pilates gebruikt de genoemde persoonsgegevens ook om de cursisten op de hoogte te brengen van activiteiten van Belinde’s Pilates en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de cursist geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Belinde’s Pilates, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@belindespilates.nl. De cursisten zijn ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten Belinde’s Pilates gebruik kan worden gemaakt.
 • Belinde’s Pilates geeft de persoonsgegevens van de cursisten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Risico en Aansprakelijkheid

 • Het beoefenen van pilates kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 • Belinde’s Pilates is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
 • De deelnemer zal Belinde’s Pilates vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
 • Belinde’s Pilates verplicht uitsluitend zich de gegeven opdracht naar beste kunnen uit te voeren.
 • Belinde’s Pilates is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les, in en om de locatie waar de lessen gegeven worden.
 • Belinde’s Pilates geeft de volgende suggesties om het risico op blessures te verminderen:
  • Vraag een arts als je twijfelt over je gezondheid voordat je aan een les begint.
  • Als je een blessure of ander gezondheidsprobleem hebt informeer de docent daarover voor de les.
  • Laat de docent weten als je zwanger bent.
  • Let goed op jezelf tijdens de les en houd je (fysieke) grenzen in de gaten
  • Doe geen oefeningen die te moeilijk, ongemakkelijk of pijnlijk zijn.
 

BELINDE’S PILATES

Pilateslessen in Apeldoorn.

Kwalitatieve pilateslessen met persoonlijke aandacht.  

Adres:

Belindes Pilates

T. 06 21871514

E. info@belindespilates.nl

KvK. 69579474

B.T.W:  NL001992146B45

bank:

NL53 KNAB O503 5114 98

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave